MENU

Emerytura - PPK, IKE, IKZE, OFE

PPK, IKE i IKZE pomogą Ci w uzyskaniu większej emerytury

Informacje o PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Według odpowiedzialnego za wdrożenie całego programu - Polskiego Funduszu Rozwoju - PPK zostały opracowane po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków, wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy, a także by pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Warto zwrócić uwagę, iż ustawa zakłada dziedziczność środków z PPK. Oznacza to, że całość zgromadzonych w programie środków, w zależności od dyspozycji spadkodawcy może zostać przekazana wskazanym spadkobiercom.

Mechanizm PPK

Program charakteryzuje automatyzm zapisu osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia. Po ukończeniu 55 roku pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu, nie mogą przystąpić do PPK osoby, które ukończyły 70. rok życia.

Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika i za jej pośrednictwem otworzy dla niego imienny rachunek, na którym będą gromadzone oszczędności.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe. Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Ich wysokość naliczana jest procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika.

Wpłaty do PPK

Wpłaty podstawowe pracownika, który przystąpi do programu, będą obliczane i pobierane przez pracodawcę w momencie wypłaty wynagrodzenia. Pracownik będzie co miesiąc przeznaczał na swój rachunek PPK środki w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. W przypadku osób osiągających najniższe dochody ta wpłata podstawowa może jednak być mniejsza. Dotyczy to pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 proc. aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa dla takich osób może wynosić od 2 do 0,5 proc. wynagrodzenia brutto.

Oszczędzający otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł tzw. wpłaty powitalnej. Następnie - co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać rachunek pracownika kwotą 240 zł.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę:

- wpłata podstawowa (obowiązkowa): 1,5 proc. wynagrodzenia brutto;

- wpłata dodatkowa (dobrowolna): do 2,5 proc. wynagrodzenia brutto.

Pracodawca nie może sam z obowiązków zrezygnować – dokonywanie wpłat będzie jego obowiązkiem ustawowym. Nie wolno mu też potrącać tej kwoty z wynagrodzenia pracownika.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc.

Wypłata z PPK

Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w PPK, będzie mógł swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60-tego roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej. Po sześćdziesiątce zdecyduje, co chce dalej robić ze swoimi środkami.

Pracownik może:

- dalej odkładać środki w PPK;

- skorzystać z domyślnej formy wypłaty:

 1. Jednorazowo wypłacić 25 proc. środków, a pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat. Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i dzięki niej pracownik zyska dostęp do zgromadzonych przez siebie środków przez dłuższy okres przebywania na emeryturze.

2.    Pracownik może również wszystkie środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. Jednorazowo może wypłacić nawet 100 proc. środków. Należy jednak pamiętać o tym, że skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku.

Pracownik będzie mógł też dokonać wypłaty transferowej, czyli przenieść zgromadzone środki na:

- polisę w zakładzie ubezpieczeń – z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
- rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o PPK.

Uwaga. Pracownik może również wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego – wypłaty z jednego, wspólnego rachunku małżeńskiego.

Ważne. System daje również możliwość wypłacenia środków wcześniej:

- w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego najbliższych - do 25 proc. środków
- aby pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu - do 100 proc. środków

- program PPK może być rozszerzony o ubezpieczenie na życie i NW

Harmonogram przystępowania firm do PPK

  • zatrudniających powyżej 250 osób - 1 lipca 2019
  • od 50 do 249 osób - 1 stycznia 2020
  • od 20 do 49 osób - 1 lipca 2020
  • pozostali - 1 stycznia 2021

Chcesz uzyskać więcej informacji o PPK zadzwoń 501 124 537 lub napisz info@doradztwo-ubezpieczeniowe

Informacje o IKE i IKZE

  IKZE
(Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
IKE
(Indywidualne Konto Emerytalne)
Roczny limit wpłat w 2019 r. 5 718 zł 14 295,00 zł
Korzyści podatkowe
na koniec oszczędzania
Wypłata z IKZE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych, ani nie jest objęta stawką podatku dochodowego wynoszącą 17% lub 32%. Z wypłacanych z IKZE środków pobierany jest wyłącznie 10% ryczałtowy podatek Wypłata z IKE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych

Korzyści podatkowe
w trakcie oszczędzania

Co roku można odliczyć kwotę, która została wpłacona na konto IKZE w roku poprzednim. Dzięki temu podatek do zapłaty za rok 2019 może być niższy nawet o 1 829,76 zł* Korzyści podatkowe uzyskiwane na końcu oszczędzania
Zwolnienie
z podatku od spadków
i darowizn
W przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn W przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn
Wypłata środków pozwalająca uzyskać korzyści podatkowe W wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych W wieku 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty
Wcześniejszy zwrot środków Możliwy tylko całkowity zwrot Możliwy częściowy lub całkowity zwrot

Zaletą IKE jest zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Taką możliwość uzyskuje się w chwili ukończenia 60 roku życia, pod warunkiem, że wcześniej, w minimum pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były co najmniej kwoty minimalne. Na ulgę podatkową trzeba więc trochę poczekać.

Przy IKZE wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym będzie można przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego odliczyć od podstawy opodatkowania. Ale - co trzeba wyraźnie podkreślić - w przypadku dokonywania wypłaty nie ma mowy o zwolnieniu z podatku od zysków (przy wypłacie pobrany będzie podatek od zysku w wysokości 10%).
Uprawnienie do wypłaty środków zgromadzonych w ramach IKZE w przypadku kobiet następować będzie po osiągnięciu 60. roku życia, a w przypadku mężczyzn po ukończeniu 65 lat. Tu również, tak jak w IKE, warunkiem jest dokonywanie wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

W jednym i drugim przypadku można dokonać wypłaty całości bądź części pieniędzy przed osiągnięciem wymaganego wieku, ale trzeba zapłacić od tego podatek.
IKE wypada też o wiele korzystniej jeśli chodzi o kwestie związane z dziedziczeniem. Osoby uposażone nie płacą bowiem żadnego podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu. W przypadku IKZE spadkobiercy zapłacą podatek 10%. Będą mogli go odroczyć, ale tylko pod warunkiem, że przeniosą środki bezpośrednio na własne IKZE, czyli że pozostawią te pieniądze w trzecim filarze.


ik Informacje o OFE

Od dnia 01.01.2012 zawarcie umowy z OFE możliwe jest tylko w trybie korespondencyjnym bezpośrednio z wybranym OFE. Adresy dostępne na stronie: http://www.money.pl/emerytury/

Reforma emerytalna wprowadzona w 1999 roku polegała na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary.

I filar emerytury, to emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj trafia większa część składki, potrącanej co miesiąc z pensji. Każdy ubezpieczony ma indywidualne konto w ZUS na którym rejestrowana jest wartość odkładanych pieniędzy. Niestety ta część składki nie jest inwestowana. Oznacza to, że jest ona jedynie corocznie waloryzowana o realny wzrost cen i usług ustalany przez GUS. Stąd część naszej emerytury pochodzącej z ZUS będzie zależała od sumy wszystkich zwaloryzowanych składek oraz wieku przejścia na emeryturę. Ta część składki nie podlega również dziedziczeniu. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet, a dla mężczyzn 65 lat. Nasza miesięczna emerytura z ZUS zostanie wyliczona przez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od momentu przejścia na emeryturę (Wg GUS przeciętna długość życia po osiągnięciu wieku emerytalnego dla kobiet wynosi 20,8 lat, a dla mężczyzn 13,3 lat). Dla osób pracujących przed styczniem 1999 roku przy obliczaniu emerytury z pierwszego filaru uwzględniony zostanie kapitał początkowy.

II filar emerytury to Otwarte Fundusze Emerytalne. Każdy kto podejmuje pierwszą pracę i urodzony jest po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z funduszy emerytalnych. Jeśli po tym czasie nie podejmie takiej decyzji, ZUS wezwie go najpierw do zawarcia umowy, a później przydzieli do losowo wybranego funduszu. Reforma emerytalna z założenia nie dotyczyła osób starszych, niż pięćdziesięcioletnie. Uznano, że na pewno nie będzie się im opłacało zapisanie do funduszu emerytalnego. Pieniądze do OFE przekazywane są co miesiąc przez ZUS z wpłacanych tam składek emerytalnych. Wysokość składki wynosi 7,3% ubruttowionego wynagrodzenia (po zmianach z 2011r - 2,3% wpłynie do wybranego OFE, 5% pozostaje w ZUS na subkoncie uczestnika). Powstały w ten sposób kapitał gromadzony jest na indywidualnym koncie w OFE. Alokowana część składki inwestowana jest w różne instrumenty rynku finansowego, np. obligacje, akcje itp. Dzięki temu można liczyć na pomnażanie gromadzonego kapitału. Inwestowaniem zajmują się specjaliści z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, które zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji określono dokładnie maksymalny poziom zaangażowania funduszy w poszczególne inwestycje. Ponadto kontrolę nad funduszami sprawuje instytucja państwowa o nazwie Urząd Nadzoru nad Funduszami (UNFE).

Wielkość udziałów uczestnika w aktywach funduszu odzwierciedla jednostka uczestnictwa. Kapitał zgromadzony przez członka funduszu podlega dziedziczeniu, co oznacza, że po jego śmierci zebrane na koncie w OFE środki są wypłacane jego najbliższej rodzinie.

III filar emerytury jest dobrowolny. Autorzy reformy emerytalnej założyli, że Polacy będą mieli obowiązek uczestnictwa tylko w dwóch filarach, tzn. w zreformowanym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wydawałoby się , że w zasadzie owe dwa filary zupełnie wystarczą. W tym przekonaniu utwierdziły nas jeszcze reklamy OFE. Obiecywano w nich przyszłym emerytom, że zapisanie się do konkretnego funduszu zagwarantuje dostęp do wszystkich luksusów cywilizacji. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Otóż emerytura z dwóch zreformowanych filarów będzie niższa, niż świadczenia wypłacane do tej pory przez ZUS. W najlepszym wypadku wynosić będzie ok. 60% tego, co udawało się zarobić aktywnie pracując. Wskaźnik ten będzie tym mniejszy, im wyższe zarobki osiągał emeryt, zanim się nim stał. Wynika to z faktu, iż ZUS pobiera składki tylko od 30 krotności średniej, krajowej pensji. Jeżeli ktoś zarabia w ciągu roku np. 35 średnich pensji, to i tak jego emerytura zostanie wyliczona ze składki pobieranej od 30-krotności średniej, krajowej pensji. Reszta składek powiększy jego wypłatę. Przynajmniej część z tych pieniędzy należy przeznaczyć na III filar. Dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie, np. z funduszem inwestycyjnym, pracowniczy program emerytalny, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Choć z założenia III filar jest dobrowolny, powinni o nim pomyśleć praktycznie wszyscy, którzy po przejściu w stan spoczynku chcą zachować poziom życia.

Źródło: Money.pl


Podsumowanie zmian ustawowych z 2013 r.

W 2013 roku zostały przez Sejm przyjęte zmiany w systemie emerytalnym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wprowadzone zmiany.

Stan przed zmianą ustawy

Stan po zmianie ustawy

Składka emerytalna to 19,52% pensji brutto:
do ZUS trafia – 16,42%
do OFE trafia – 3,1%.

Składka emerytalna to 19,52% pensji brutto:
do ZUS trafia - 16,6%
do OFE trafia - 2,92% (od 1 sierpnia 2014 r. pod warunkiem złożenia oświadczenia pozostania w OFE)

Na konta klientów OFE jest przekazywana część składki emerytalnej.

Każdy członek OFE, jeśli chce, aby część jego składki nadal trafiała do OFE, musi złożyć odpowiednie oświadczenie w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r.
Niezłożenie oświadczenia będzie skutkowało od 1 sierpnia 2014 r. pozostawieniem całej składki w ZUS.

OFE mogą inwestować w obligacje Skarbu Państwa i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa.

OFE nie będą mogły kupować obligacji Skarbu Państwa i innych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Składka przekazywana jest do OFE i jest inwestowana.

51,5% aktywów OFE (jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku każdego klienta) zostanie przekazana z OFE do ZUS, gdzie nie jest ona inwestowana a waloryzowana.

Składki trafiające do OFE są inwestowane do momentu osiągnięcia przez Klienta wieku emerytalnego.

Aktywa zgromadzone w OFE będą na 10 lat przed emeryturą stopniowo przenoszone do ZUS (tzw. suwak). W tym czasie do OFE nie będą już także przekazywane nowe składki.

OFE mogą prowadzić działania reklamowe.

Na 3 miesiące przed oraz w okresach „transferowych OFE - ZUS”, czyli wówczas kiedy możliwe będzie podjęcie decyzji, czy pozostawić cześć składki w OFE, czy całość składki przekazywać do ZUS, zakazana będzie reklama dot. OFE.
Pierwszy zakaz reklamy OFE obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Zasady działania systemu

I filarem określa się zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otwarte fundusze emerytalne (OFE) oraz subkonto prowadzone przez ZUS to II filar, natomiast wszystkie pozostałe formy długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę (np. pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie z opcją inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, inwestycje giełdowe etc.) nazywamy III filarem.

Na przystąpienie do OFE osoba rozpoczynając pierwsza pracę ma 4 miesiące od daty rozpoczęcia pracy (powstania obowiązku ubezpieczenia). Jeśli w tym terminie nie podpisze umowy z OFE, cała jej składka emerytalna pozostanie w ZUS.

Schemat działania systemu

Pensja każdego pracownika wynosi obecnie 123% pensji sprzed reformy emerytalnej ("ubruttowienie").
Składka emerytalna - wynosi 19,52 % wynagrodzenia pracownika, z czego w 2014 r.:

  1. do 31 stycznia 2014 r. do ZUS trafi 16,41% a do OFE 3,1%,
  2. od 1 lutego 2014 r. do ZUS trafi 16,6% a do OFE 2,92% (po 31 lipca 2014 r. pod warunkiem podpisania oświadczenia pozostania z OFE).

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest limitowana. Limit ten jest równy 30-krotności średniej prognozowanej miesięcznej płacy w Polsce. Po osiągnięciu tego limitu nie są płacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a więc efektywnie pensja pracownika wzrasta, a koszt pracy dla pracodawcy się zmniejsza.

zagt ubezpieczeniowy warszawa, ike agent ubezpieczeniowy warszawa, ikze agent warszawa, ikze doradca warszawa, ike warszawa agent doradca, szybko ike, szybko ikze, szybko ike, szybko ikze, indywidualne konto emerytalne ike, ike aviva warszawa, ikze aviva warszawa, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego ikze, ikze doradca ubezpieczeniowy warszawa, ike doradca ubezpieczeniowy warszawa, ike warszawa, ikze warszawa ike warszawa ikze warszawa emerytura z ike jaka emerytura z ikze co z emeryturą ile na emeryturze dlaczego ike po co ikze