MENU

Emerytura - IKE, IKZE, OFE

IKE i IKZE pomogą Ci w uzyskaniu większej emerytury.
Informacje o IKE i IKZE.

W roku 2019 maksymalne limity składek dla oszczędzających wynoszą:

  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)  - 5718 zł.
  • na indywidualne konto emerytalne (IKE) - 14 295 zł.

Poważne różnice są nie tylko w limitach wpłat ale również w kwestiach podatkowych.

Zaletą IKE jest zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Taką możliwość uzyskuje się w chwili ukończenia 60 roku życia, pod warunkiem, że wcześniej, w minimum pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były co najmniej kwoty minimalne. Na ulgę podatkową trzeba więc trochę poczekać.

Przy IKZE wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym będzie można przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego odliczyć od podstawy opodatkowania. Ale - co trzeba wyraźnie podkreślić - w przypadku dokonywania wypłaty nie ma mowy o zwolnieniu z podatku od zysków (przy wypłacie pobrany będzie podatek od zysku w wysokości 10%).
Uprawnienie do wypłaty środków zgromadzonych w ramach IKZE w przypadku kobiet następować będzie po osiągnięciu 60. roku życia, a w przypadku mężczyzn po ukończeniu 65 lat. Tu również, tak jak w IKE, warunkiem jest dokonywanie wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

W jednym i drugim przypadku można dokonać wypłaty całości bądź części pieniędzy przed osiągnięciem wymaganego wieku, ale trzeba zapłacić od tego podatek.
IKE wypada też o wiele korzystniej jeśli chodzi o kwestie związane z dziedziczeniem. Osoby uposażone nie płacą bowiem żadnego podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu. W przypadku IKZE spadkobiercy zapłacą podatek 10%. Będą mogli go odroczyć, ale tylko pod warunkiem, że przeniosą środki bezpośrednio na własne IKZE, czyli że pozostawią te pieniądze w trzecim filarze.


Chcesz założyć konto IKE lub IKZE zadzwoń 501 124 537 lub napisz info@doradztwo-ubezpieczeniowe.

ik

Od dnia 01.01.2012 zawarcie umowy z OFE możliwe jest tylko w trybie korespondencyjnym bezpośrednio z wybranym OFE. Adresy dostępne na stronie: http://www.money.pl/emerytury/


OFE i emerytura

Reforma emerytalna wprowadzona w 1999 roku polegała na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary.

I filar emerytury, to emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj trafia większa część składki, potrącanej co miesiąc z pensji. Każdy ubezpieczony ma indywidualne konto w ZUS na którym rejestrowana jest wartość odkładanych pieniędzy. Niestety ta część składki nie jest inwestowana. Oznacza to, że jest ona jedynie corocznie waloryzowana o realny wzrost cen i usług ustalany przez GUS. Stąd część naszej emerytury pochodzącej z ZUS będzie zależała od sumy wszystkich zwaloryzowanych składek oraz wieku przejścia na emeryturę. Ta część składki nie podlega również dziedziczeniu. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet, a dla mężczyzn 65 lat. Nasza miesięczna emerytura z ZUS zostanie wyliczona przez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od momentu przejścia na emeryturę (Wg GUS przeciętna długość życia po osiągnięciu wieku emerytalnego dla kobiet wynosi 20,8 lat, a dla mężczyzn 13,3 lat). Dla osób pracujących przed styczniem 1999 roku przy obliczaniu emerytury z pierwszego filaru uwzględniony zostanie kapitał początkowy.

II filar emerytury to Otwarte Fundusze Emerytalne. Każdy kto podejmuje pierwszą pracę i urodzony jest po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z funduszy emerytalnych. Jeśli po tym czasie nie podejmie takiej decyzji, ZUS wezwie go najpierw do zawarcia umowy, a później przydzieli do losowo wybranego funduszu. Reforma emerytalna z założenia nie dotyczyła osób starszych, niż pięćdziesięcioletnie. Uznano, że na pewno nie będzie się im opłacało zapisanie do funduszu emerytalnego. Pieniądze do OFE przekazywane są co miesiąc przez ZUS z wpłacanych tam składek emerytalnych. Wysokość składki wynosi 7,3% ubruttowionego wynagrodzenia (po zmianach z 2011r - 2,3% wpłynie do wybranego OFE, 5% pozostaje w ZUS na subkoncie uczestnika). Powstały w ten sposób kapitał gromadzony jest na indywidualnym koncie w OFE. Alokowana część składki inwestowana jest w różne instrumenty rynku finansowego, np. obligacje, akcje itp. Dzięki temu można liczyć na pomnażanie gromadzonego kapitału. Inwestowaniem zajmują się specjaliści z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, które zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji określono dokładnie maksymalny poziom zaangażowania funduszy w poszczególne inwestycje. Ponadto kontrolę nad funduszami sprawuje instytucja państwowa o nazwie Urząd Nadzoru nad Funduszami (UNFE).

Wielkość udziałów uczestnika w aktywach funduszu odzwierciedla jednostka uczestnictwa. Kapitał zgromadzony przez członka funduszu podlega dziedziczeniu, co oznacza, że po jego śmierci zebrane na koncie w OFE środki są wypłacane jego najbliższej rodzinie.

III filar emerytury jest dobrowolny. Autorzy reformy emerytalnej założyli, że Polacy będą mieli obowiązek uczestnictwa tylko w dwóch filarach, tzn. w zreformowanym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wydawałoby się , że w zasadzie owe dwa filary zupełnie wystarczą. W tym przekonaniu utwierdziły nas jeszcze reklamy OFE. Obiecywano w nich przyszłym emerytom, że zapisanie się do konkretnego funduszu zagwarantuje dostęp do wszystkich luksusów cywilizacji. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Otóż emerytura z dwóch zreformowanych filarów będzie niższa, niż świadczenia wypłacane do tej pory przez ZUS. W najlepszym wypadku wynosić będzie ok. 60% tego, co udawało się zarobić aktywnie pracując. Wskaźnik ten będzie tym mniejszy, im wyższe zarobki osiągał emeryt, zanim się nim stał. Wynika to z faktu, iż ZUS pobiera składki tylko od 30 krotności średniej, krajowej pensji. Jeżeli ktoś zarabia w ciągu roku np. 35 średnich pensji, to i tak jego emerytura zostanie wyliczona ze składki pobieranej od 30-krotności średniej, krajowej pensji. Reszta składek powiększy jego wypłatę. Przynajmniej część z tych pieniędzy należy przeznaczyć na III filar. Dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie, np. z funduszem inwestycyjnym, pracowniczy program emerytalny, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Choć z założenia III filar jest dobrowolny, powinni o nim pomyśleć praktycznie wszyscy, którzy po przejściu w stan spoczynku chcą zachować poziom życia.

Źródło: Money.pl


Podsumowanie zmian ustawowych z 2013 r.

W 2013 roku zostały przez Sejm przyjęte zmiany w systemie emerytalnym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wprowadzone zmiany.

Stan przed zmianą ustawy

Stan po zmianie ustawy

Składka emerytalna to 19,52% pensji brutto:
do ZUS trafia – 16,42%
do OFE trafia – 3,1%.

Składka emerytalna to 19,52% pensji brutto:
do ZUS trafia - 16,6%
do OFE trafia - 2,92% (od 1 sierpnia 2014 r. pod warunkiem złożenia oświadczenia pozostania w OFE)

Na konta klientów OFE jest przekazywana część składki emerytalnej.

Każdy członek OFE, jeśli chce, aby część jego składki nadal trafiała do OFE, musi złożyć odpowiednie oświadczenie w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r.
Niezłożenie oświadczenia będzie skutkowało od 1 sierpnia 2014 r. pozostawieniem całej składki w ZUS.

OFE mogą inwestować w obligacje Skarbu Państwa i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa.

OFE nie będą mogły kupować obligacji Skarbu Państwa i innych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Składka przekazywana jest do OFE i jest inwestowana.

51,5% aktywów OFE (jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku każdego klienta) zostanie przekazana z OFE do ZUS, gdzie nie jest ona inwestowana a waloryzowana.

Składki trafiające do OFE są inwestowane do momentu osiągnięcia przez Klienta wieku emerytalnego.

Aktywa zgromadzone w OFE będą na 10 lat przed emeryturą stopniowo przenoszone do ZUS (tzw. suwak). W tym czasie do OFE nie będą już także przekazywane nowe składki.

OFE mogą prowadzić działania reklamowe.

Na 3 miesiące przed oraz w okresach „transferowych OFE - ZUS”, czyli wówczas kiedy możliwe będzie podjęcie decyzji, czy pozostawić cześć składki w OFE, czy całość składki przekazywać do ZUS, zakazana będzie reklama dot. OFE.
Pierwszy zakaz reklamy OFE obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Treść zmienionej ustawy znajduje się na stronie dot. aktów prawnych.

Zasady działania systemu

I filarem określa się zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otwarte fundusze emerytalne (OFE) oraz subkonto prowadzone przez ZUS to II filar, natomiast wszystkie pozostałe formy długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę (np. pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie z opcją inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, inwestycje giełdowe etc.) nazywamy III filarem.

Na przystąpienie do OFE osoba rozpoczynając pierwsza pracę ma 4 miesiące od daty rozpoczęcia pracy (powstania obowiązku ubezpieczenia). Jeśli w tym terminie nie podpisze umowy z OFE, cała jej składka emerytalna pozostanie w ZUS.

Schemat działania systemu

Pensja każdego pracownika wynosi obecnie 123% pensji sprzed reformy emerytalnej ("ubruttowienie").
Składka emerytalna - wynosi 19,52 % wynagrodzenia pracownika, z czego w 2014 r.:

  1. do 31 stycznia 2014 r. do ZUS trafi 16,41% a do OFE 3,1%,
  2. od 1 lutego 2014 r. do ZUS trafi 16,6% a do OFE 2,92% (po 31 lipca 2014 r. pod warunkiem podpisania oświadczenia pozostania z OFE).

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest limitowana. Limit ten jest równy 30-krotności średniej prognozowanej miesięcznej płacy w Polsce. Po osiągnięciu tego limitu nie są płacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a więc efektywnie pensja pracownika wzrasta, a koszt pracy dla pracodawcy się zmniejsza.

zagt ubezpieczeniowy warszawa, ike agent ubezpieczeniowy warszawa, ikze agent warszawa, ikze doradca warszawa, ike warszawa agent doradca, szybko ike, szybko ikze, szybko ike, szybko ikze, indywidualne konto emerytalne ike, ike aviva warszawa, ikze aviva warszawa, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego ikze, ikze doradca ubezpieczeniowy warszawa, ike doradca ubezpieczeniowy warszawa, ike warszawa, ikze warszawa ike warszawa ikze warszawa emerytura z ike jaka emerytura z ikze co z emeryturą ile na emeryturze dlaczego ike po co ikze