Formularz kontaktowy

Ubezpieczenie mieszkania i domu

Ubezpieczenie mieszkania i domu

Do przedstawienia odpowiedniego dla Państwa zakresu ubezpieczenia mieszkania niezbędne jest wypełnienie formularza: (mieszkanie) i wyślij na adres e-mail s.ksiazek@doradztwo-ubezpieczeniowe.pl


lub formularz online: (* - informacje wymagane)


mieszkanie
 
 

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące zakresy:

ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, kolizja (uderzenie pojazdu lądowego), silny wiatr, zalanie; 
oraz dodatkowo:
pośrednie działanie pioruna, grad, fala dźwiękowa, deszcz nawalny, powódź, spływ wód po zboczach, pękanie mrozowe rur, ciężar śniegu lub lodu, dym i sadza, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, upadek drzew lub masztów.

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
elementy stałe wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych,
ruchomości domowe znajdujące się wewnątrz wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych lub budynków gospodarczych i budowli,

ubezpieczenia mienia od dewastacji,
budowle,
elementy stałe wskazanego w umowie ubezpieczenia domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych oraz budynków gospodarczych,
elementy stałe wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych,
ruchomości domowe znajdujące wewnątrz wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych lub budynków gospodarczych.

ubezpieczenia mienia od stłuczenia,
szyby okienne, oszklenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, oszklenie ścian i dachów, szklane przegrody ścienne, lustra zamontowane na stałe lub stanowiące integralną część szaf, szklane elementy mebli, akwaria i terraria, witraże, ceramiczne kuchenne płyty grzewcze, szklane, ceramiczne i kamienne blaty, wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia, wyrządzone osobom trzecim w związku z:
posiadaniem i używaniem mienia, pod warunkiem że czynności te wykonywane były na posesji, na której znajduje się wskazany w umowie ubezpieczenia lokal mieszkalny, dom jednorodzinny, pomieszczenia przynależne, budynki gospodarcze, budowle,
posiadanie zwierząt domowych, z wyłączeniem zwierząt z natury dzikich oraz pszczół,
opieka nad dziećmi oraz innymi osobami, za których czyny Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z mocy prawa, zamieszkałymi wspólnie z Ubezpieczającym we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
zatrudnianie pomocy domowej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem że umowa taka została zawarta na co najmniej 2 miesiące przed zajściem zdarzenia powodującego szkodę, a strony umowy wykonywały bez jakichkolwiek uchybień i opóźnień obowiązki publiczno-prawne z niej wynikające,
rekreacyjne uprawianie sportu,
uczestnictwo w ruchu drogowym w charakterze pieszego,
używanie wózków inwalidzkich,
używanie najmowanych domków rekreacyjnych, pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach, zajazdach lub gospodarstwach agroturystycznych, wraz z ich wyposażeniem.

dodatkowo odpowiedzialność cywilna może być rozszerzona o szkody:
wyrządzone poza granicami Polski i Europy („Świat (z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii)”);
powstałe w związku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych;
powstałe w związku z posiadaniem lub używaniem jednostek pływających napędzanych siłą mięśni, łodzi motorowych, skuterów wodnych, żaglówek lub jachtów;
wyrządzone w mieniu należącym do najemców („Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w mieniu najemców”);
wyrządzone przez najemców w związku z posiadaniem ubezpieczonego mieszkania lub domu mieszkalnego na podstawie umowy najmu („Szkody wyrządzone przez najemców w związku z posiadaniem mieszkania lub domu mieszkalnego”);
powstałe w związku z posiadaniem konia rekreacyjnego,
powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa agroturystycznego,
wyrządzone w mieniu służbowym.

ubezpieczenia assistance,
usługi pomocy w zakresie awarii lub zdarzeń losowych w domu świadczone są całodobowo za pośrednictwem Centrum Alarmowego na rachunek osób objętych ubezpieczeniem we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym

aviva, compensa, gothaer, allianz, hestia

ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia domów, ubezpieczenie mieszkania, grupowe ubezpieczenia, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie ruchomości domowych, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie domu, ubezpieczenie budowlane, ubezpieczenia budowlane, assistans, asistans

  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne