Formularz kontaktowy

Biorę/mam kredyt

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie majątku
jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu?

Polisa od utraty dochodów zapewni podtrzymanie dochodu w sytuacji okresowej przerwy w zarobkowaniu spowodowanej wypadkiem lub długotrwałej choroby, zapewni możliwość regulowania zobowiązań kredytowych i innych nawet przez okres 60 miesięcy.

Polisa na życie dzięki swojej funkcji ochronnej stanowi dobre zabezpieczenie zaciągniętego kredytu poprzez ochronę interesów kredytobiorcy i jego najbliższych w razie zaistnienia zdarzenia losowego.

Brak zdolności do spłaty, który wystąpi w trakcie spłacania kredytu może spowodować poważne kłopoty dla spłacającego kredyt i jego rodziny w przypadku wystąpienia choroby, wypadku lub śmierci, czego skutkiem może być utrata całego dorobku życia kredytobiorcy i jego rodziny.

Wysokość sumy ubezpieczenia powinna pokrywać wartość zobowiązań i może być objęta cesją na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu jaki pozostał do spłacenia wraz z odsetkami.

Polisa na życie aby w pełni mogła chronić nasze zobowiązania powinna być rozszerzona o dodatkowe opcje ochronne takie jak: ochrona utraty dochodów, niezdolność do pracy (NP), poważne zachorowanie (PZ), kalectwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku (KNW), śmierć w nieszczęśliwym wypadku (SNW),


Ubezpieczenia mieszkań i domów, domów w budowie to:

 • możliwość ubezpieczenia domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych i budowli, wraz z elementami stałymi, w tym również w budowie,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju w tym również elementów stałych w trakcie budowy,
 • zwrot dodatkowych kosztów związanych z poszukiwaniem przyczyny szkody i usunięciem awarii,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka: powodzi, deszczu nawalnego, zapadania, osuwania się ziemi
 • szeroki zakres ochrony dla szkód będących następstwem zalania - m. in. zalanie na skutek opadów atmosferycznych, w tym topniejących mas śniegu i lodu, cofnięcia wody z kanalizacji,
 • ubezpieczenie zwierząt domowych,
 • zwrot dodatkowych kosztów związanych z poszukiwaniem przyczyn szkody i usunięciem awarii,
 • system zniżek m. in. za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe, za posiadanie innych ubezpieczeń lub za ubezpieczenie kolejnej nieruchomości mieszkalnej,
Ubezpieczając swój majątek możesz dokonać cesji na rzecz banku udzielającego kredytu, w takiej sytuacji zobowiązania są pokrywane do kwoty należnej bankowi.

Decydując się na ubezpieczenie domu lub mieszkania samodzielnie, nie korzystając z pośrednictwa banku, masz możliwość ubezpieczenia nie tylko murów ale i pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych i budowli wraz z elementami stałymi, w tym również w budowie, ruchomości domowych od wszelkich zdarzeń losowych i kradzieży. Ubezpieczenie można rozszerzyć o ochronę od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego i jego rodziny oraz assistance.


 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenie domu/mieszkania
 • Ubezpieczenia firm
 • Fundusze inwestycyjne